Záverečná skúška sa vykoná až po ukončení teoretickej a praktickej časti výcviku. Na skúšku musí byť žiadateľ prihlásený najneskôr do 6 mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 60 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej 5 pracovných dní pred jej vykonaním.

Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny.

Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia:

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM

16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, B1

17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B, T

18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 do 35 kW, BE, C, CE

24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A bez obmedzení, D, DE

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktoré mu bolo udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel zapíše orgán PZ do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu.

 Ako vyzerá skúška?

Poradie skúšky z odbornej spôsobilosti:

  • test z predpisov o cestnej premávke (čas 20 minút), najmänej 90% bodov
  • skúška zručnosti na autocvičisku
  • skúška z vedenia motorových vozidiel v cestnej premávke

Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Pokiaľ bude hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom – neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých troch skúšok bol – prospel.

Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.

Opakovanú skúšku môže vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky z ktorej žiadateľ neprospel.

Žiadateľ môže vykonať najviac 2 opakované skúšky. Ak neprospeje do 6 mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky, môže byť na skúšku opätovne prihlásený len po absolvovaní znova celého kurzu v autoškole.

Autoškola Sasarák

inštalovať
×